STK Straz STK Balkan

Otváracie hodiny

Pracovisko STRÁŽ
STK osobné vozidlá
KO pre všetky kategórie

Pondelok – Štvrtok: 7.30 – 16.30 h
V piatok príjem len do 14.00 h

Pracovisko BALKÁN
STK nákladné vozidlá

Pondelok – Piatok: 7.00 – 15.30 h
Na požiadanie zákazníka aj
Sobota, Nedeľa 8.00 – 13.00 h
(len vopred dohodnuté objednávky)

 

Výrobný štítok - chýba

V prípade, že v rámci STK je zistená na Vašom vozidle chyba "103 B - výrobný štítok chýba" musí prevádzkovateľ vozidla po absolvovaní STK požiadať Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, o výnimku, ktorá umožní, že Vaše vozidlo nemusí byť označené výrobným štítkom.

Ministerstvo dopravy na základe odôvodnenej žiadosti môže povoliť výnimku z ustanovení § 5 až 7, 14 až 16, 18 až 20 zákona č. 725/2004 Z. z. okrem osvetlenia a signalizácie vozidiel v prípade, ak ide o zmenu farby svetla.

Žiadosť o povolenie výnimky je potrebné adresovať na:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100
810 05 Bratislava
Slovenská republika


Žiadosť prevádzkovateľa vozidla o povolenie výnimky musí obsahovať:

a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
 • ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,
 • ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,
b) identifikačné údaje o vozidle, a to
 • značku, obchodný názov, typ (jeho variant alebo verziu variantu typu), druh a kategóriu vozidla, obchodné meno výrobcu,
 • identifikačné číslo vozidla VIN,
 • evidenčné číslo vozidla alebo osobitné evidenčné číslo vozidla,
 • originál protokolu o technickej kontrole vozidla nie starší ako 15 dní s vyznačenou chybou, na ktorú sa žiada výnimka,
 • odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní,
 • odôvodnenie žiadosti,
 • fotokópiu osvedčenia o evidencii (technického preukazu),
 • doklad o nadobudnutí vozidla (v prípade jednotlivo dovezeného vozidla alebo v prípade prevodu držby vozidla na inú osobu),
 • správny poplatok 20,- EUR podľa položky 73 písm. c) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkov v znení neskorších predpisov.

V prípade splnenia náležítostí povolí Ministerstvo výnimku z označenia vozidla výrobným štítkom, pričom táto musí byť vyznačená v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedčení vozidla, ak nie je v povolení o udelení výnimky ustanovené inak.