Otváracie hodiny

STK osobné vozidlá
KO pre všetky kategórie


Pondelok: 7:30 - 16:30
Utorok: 7:30 - 16:30
Streda: 7:30 - 16:30
Štrvrtok: 7:30 - 16:30
Piatok: 7:30 - 14:00*

* v piatok príjem vozidiel na STK do 12:00 h

 

Emisná kontrola

Spoločnosť A.J.P. Zvolen vykonáva vo svojej prevádzke Stráž 11, Zvolen nasledovné druhy emisných kontrol (pre osobné automobily, malé nákladné automobily a dodávky do 3,5 t):
 • so zážihovým motorom (palivo benzín, LPG, CNG) bez katalyzátora (BEZKAT, NKAT)
 • so zážihovým motorom (palivo benzín, LPG, CNG) s riadeným katalyzátorom (RKAT)
 • so vznetovým (dieselovým) motorom
 • so zážihovým motorom (palivo benzín LPG, CNG) s riadeným katalyzátorom RKAT vybavené palubným diagnostickým systémom OBD
 
V areáli prevádzky Balkán 53, Zvolen
je zabezpečený výkon nasledovných druhov emisných kontrol (pre všetky kategórie vozidiel - osobné a nákladné vozidlá, autobusy a traktory)
 • so zážihovým motorom (palivo benzín, LPG, CNG) bez katalyzátora (BEZKAT, NKAT)
 • so zážihovým motorom (palivo benzín, LPG, CNG) s riadeným katalyzátorom (RKAT)
 • so vznetovým (dieselovým) motorom
 • so zážihovým motorom (palivo benzín LPG, CNG) s riadeným katalyzátorom RKAT vybavené palubným diagnostickým systémom OBD
Emisnou kontrolou motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora; ak výrobca neurčil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom.
 
Emisné kontroly sa vykonávajú v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom č. 725/2004 Z. z. a príslušných vyhlášiek a metodík vydaných MDPT SR. Viac nájdete v sekcii Prehľad platných predpisov.
 
Emisnej kontrole pravidelnej nepodlieha vozidlo kategórie M1 mazané zmesou paliva a mazacieho oleja (dvojtakt) a vozidlá kategórie L (motocykle a od nich odvodené vozidlá).Druhy emisných kontrol
Základným druhom emisnej kontroly je emisná kontrola pravidelná. Na základe udeleného oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol pravidelných možno vykonávať aj emisné kontroly zvláštne a administratívne.

Emisné kontroly motorových vozidiel sa členia na:
 • emisnú kontrolu pravidelnú
 • emisnú kontrolu zvláštnu
 • emisnú kontrolu administratívnu
Počas emisnej kontroly sa nesmie opravovať ani nastavovať motor kontrolovaného vozidla.
 

 
Hodnotenie stavu vozidla
Pri emisnej kontrole sa stav vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch vozidla, hodnotia dvojstupňovou klasifikáciou.

Na základe výsledku hodnotenia stavu vozidla a funkcie jednotlivých systémov je motorové vozidlo:

 • spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo
 • nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

 Ak je vozidlo pri emisnej kontrole vyhodnotené ako:

 • spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o emisnej kontrole motorového vozidla sa zapíše druh nasledujúcej emisnej kontroly a lehota platnosti emisnej kontroly, ktorá sa zároveň zapíše do osvedčenia o emisnej kontrole a vyznačí na kontrolnej nálepke perforovaním; perforovanú kontrolnú nálepku na určené miesto nalepí technik emisnej kontroly, ktorý emisnú kontrolu vykonal,
 • nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o emisnej kontrole motorového vozidla sa zapíše druh nasledujúcej emisnej kontroly a lehota platnosti emisnej kontroly sa nezapisuje; osvedčenie o emisnej kontrole a kontrolná nálepka sa nevydávajú.
Ak sa pri emisnej kontrole motorové vozidlo vyhodnotí ako nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, podľa zákona by mal prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla na vlastné náklady zabezpečiť odtiahnutie vozidla z pracoviska emisnej kontroly.Doklad o vykonaní emisnej kontroly
Dokladom o vykonaní emisnej kontroly pravidelnej a administratívnej je:
 • vyznačený Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla,
 • Osvedčenie o emisnej kontrole *,
 • vyznačená (perforovaná) Kontrolná nálepka *
* - platí za predpokladu, že vozidlo je pri emisnej kontrole vyhodnotené ako spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Dokladom o vykonaní emisnej kontroly zvláštnej je vyznačený Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla.


 
Čím sa preukazuje platnosť emisnej kontroly?

Kontrolným orgánom (polícii) v premávke  na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike preukazuje vodič vozidla splnenie podmienok vyznačeným Osvedčením o emisnej kontrole a vyznačenou (perforovanou) Kontrolnou nálepkou. Ak ide o vozidlo evidované v inom členskom štáte, dokladmi o vykonaní emisnej kontroly, ktorými sú rovnocenné doklady vydané v tomto členskom štáte.