Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Pri poskytovaní našich produktov a služieb pracujeme s niektorými vašimi osobnými údajmi. Uvedomujeme si dôležitosť ich ochrany, preto pri ich spracúvaní postupujeme zodpovedne a výhradne v súlade s platnou legislatívou.

V súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ďalej len „Nariadenie“) by sme vás radi informovali o tom:

 • aké osobné údaje zhromažďujeme,
 • na aké účely osobné údaje využívame,
 • či a komu ich poskytujeme,
 • aké práva máte v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov a akým spôsobom tieto práva u nás môžete uplatniť.

Zodpovednosť za ochranu údajov na webovej stránke www.stkzvolen.sk má spoločnosť STK . A.J.P. s.r.o., so sídlom: Novozámocká 3209/13, 960 01, Zvolen, IČO: 47 148 713, DIČ: 2023783696, IČ DPH: SK2023783696, kontaktný e-mail: prijem.straz@stkzvolen.sk.

Spoločnosť STK . A.J.P. s.r.o. pri používaní a spracovaní osobných údajov striktne dodržuje príslušné platné zákonné ustanovenia o ochrane údajov. Spoločnosť STK . A.J.P. s.r.o. má právo na využívanie osobných ako aj anonymných údajov v rozsahu stanovenom zákonom, s výhradou v ďalšom popísaných práv dotknutých osôb.

Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov platí iba pre webovú stránku www.stkzvolen.sk a súvisiace podstránky.

Bezpečnosť údajov

Na ochranu Vašich osobných údajov pred stratou, manipuláciou alebo neoprávneným prístupom prijala spoločnosť STK . A.J.P. s.r.o. primerané technické a organizačné opatrenia. Opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sú prispôsobované podľa najnovších poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by bola porušená bezpečnosť Vašich osobných údajov, budeme Vás bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín informovať, ak by takéto porušenie ochrany Vašich osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.

Aké osobné údaje spracúvame?

V prípade, že ste našimi zákazníkmi , spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré ste nám oznámili:

 1. identifikačné údaje (meno, priezvisko),
 2. adresné údaje (najmä adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo),
 3. popisné (napr. akademický titul).

Zber a spracúvanie osobných údajov

Vami poskytnuté osobné údaje spoločnosť STK . A.J.P. s.r.o. spracováva podľa aktuálne platných zákonných ustanovení o ochrane osobných údajov (18/2018 Z.z. – Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Keď s nami korešpondujete alebo vyplníte formulár s vašimi osobnými údajmi na našej webovej stránke, vezmite na vedomie, že vaše osobné údaje, ktoré ste uviedli v príslušnom formulári, sú spracúvané iba na konkrétny účel.

Osobné údaje spracúvame za účelom uzavretia a plnenia zmluvy, ktorú ste s nami uzatvorili v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Za účelom komunikácie s vami a plnenia našich zmluvných povinností, ktoré sa vzťahujú na príslušný produkt (napr. za účelom telefonickej konzultácie požiadavky, žiadosti). Osobné údaje tiež spracovávame za účelom splnenia právnej povinnosti, ktorú nám ukladá právny predpis, vystavujeme protokoly o kontrolách, ktoré sme povinní uchovávať a archivovať po dobu stanovenú právnymi predpismi a pre naše oprávnené záujmy.

Spracovanie údajov, ktoré si nevyžaduje súhlas

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré si nevyžadujú váš súhlas je oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, oprávnené záujmy prevádzkovateľa. Medzi oprávnené záujmy, ktoré spoločnost STK . A.J.P. s.r.o. sleduje patria:

Kontaktný formulár

 • Kontaktný formulár: pri odoslaní kontaktného formulára sa spracovávajú vaše osobné údaje z kontaktných políčok (Meno a priezvisko, Email, Telefón, Firma).
 • Účel: odpoveď na dopyt/otázku dotknutej osoby.
 • Zdôvodnenie: oprávnený záujem dotknutej osoby.
 • Doba ukladania: nevyhnutná k vykonaniu služby.

Objednávací formulár na technickú kontrolu a/alebo emisnú kontrolu a/alebo kontrolu originality.

 • Kontaktný formulár: pri odoslaní objednávacieho formulára sa spracovávajú vaše osobné údaje z kontaktných políčok (Meno a priezvisko, Email, Telefón, Evidenčné číslo vozidla).
 • Účel: spracovanie objednávky, odoslanie e-mailu a/alebo SMS správy potvrdzujúcej objednanie termínu, odoslanie notifikačného e-mailu a/alebo SMS správy 24 hodín pred objednaným termínom.
 • Zdôvodnenie: oprávnený záujem dotknutej osoby.
 • Doba ukladania: nevyhnutná k vykonaniu služby.

Formulár pre pripomenutie konca platnosti technickej kontroly a/alebo emisnej kontroly.

 • Kontaktný formulár: pri odoslaní kontaktného formulára sa spracovávajú vaše osobné údaje z kontaktných políčok (Email, Telefón, Evidenčné číslo vozidla).
 • Účel: odoslanie notifikačného e-mailu a/alebo SMS správy 30 dní pred koncom platnosti technickej kontroly a/alebo emisnej kontroly.
 • Zdôvodnenie: oprávnený záujem dotknutej osoby.
 • Doba ukladania: nevyhnutná k vykonaniu služby.

Formulár ankety spokojnosti zákazníka.

 • Kontaktný formulár: pri odoslaní kontaktného formulára sa spracovávajú vaše osobné údaje z kontaktných políčok (Meno a priezvisko, Adresa, Email).
 • Účel: odpoveď na dopyt/otázku dotknutej osoby.
 • Zdôvodnenie: oprávnený záujem dotknutej osoby.
 • Doba ukladania: nevyhnutná k vykonaniu služby.

Doba uloženia osobných údajov

Osobné údaje sú spoločnosťou STK . A.J.P. s.r.o. uchovávané iba na nevyhnutný čas a archivované podľa zákonných lehôt, ukladaných právnymi predpismi.

Osobné údaje sú spracovávané počas trvania zmluvného vzťahu či iného právneho titulu, ktorý nám umožňuje vaše osobné údaje spracúvať. Osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako sme oprávnení. Po strate zákonného dôvodu vykonávame výmaz príslušných osobných údajov, za predpokladu, že nemáme iný zákonný dôvod na ich spracúvanie alebo súhlas so spracúvaním.

Komu poskytujeme vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje neposkytujeme ani nesprístupňujeme tretej strane, nevyužívame ani služby externých sprostredkovateľov osobných údajov.

Medzi príjemcov osobných údajov dotknutej osoby patria okrem poverených oprávnených osôb prevádzkovateľa aj príjemcovia vykonávajúci IT servis/podporu/outsourcing a IT development pre prevádzkovateľa ako aj prevádzku webhostingových služieb (Webglobe – Yegon, s. r. o. so sídlom Stará Prievozská 2, 821 09, Bratislava, IČO: 36306444).

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Osobné údaje neposkytujeme do tretích krajín. Vaše osobné údaje sú spracovávané iba v Slovenskej republike, prípadne v členských štátoch EÚ.

Informácie o právach dotknutej osoby – užívateľa

Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba – Užívateľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva:

Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR: Spoločnosť STK . A.J.P. s.r.o. je povinná poskytnúť dotknutej osobe potvrdenie o tom, že spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, pričom dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom, zaslaním požiadavky na mailovú adresu prijem.straz@stkzvolen.sk.

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR: Dotknutá osoba má právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Požiadavku na opravu môže dotknutá osoba zaslať mailovo na adresu prijem.straz@stkzvolen.sk.

Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR: Spoločnosť STK . A.J.P. s.r.o. je povinná bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje dotknutej osoby, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva,
 • neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Požiadavku na vymazanie osobných údajov môže dotknutá osoba zaslať mailovo na adresu prijem.straz@stkzvolen.sk.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby spoločnosť STK . A.J.P. s.r.o. obmedzila spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti STK . A.J.P. s.r.o. overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je protizákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • spoločnosť STK . A.J.P. s.r.o. už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane spoločnosti STK . A.J.P. s.r.o. prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Požiadavku na obmedzenie spracúvania môže dotknutá osoba zaslať mailovo na adresu prijem.straz@stkzvolen.sk.

Pred zrušením obmedzenia spracúvania osobných údajov, je spoločnosť STK . A.J.P. s.r.o. povinná informovať dotknutú osobu, ktorej sa obmedzenie spracúvania osobných údajov týkalo.

Na základe čl. 19 GDPR je spoločnosť STK . A.J.P. s.r.o. v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým spoločnosť STK . A.J.P. s.r.o. oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov. Takúto požiadavku môže dotknutá osoba zaslať mailovo na adresu prijem.straz@stkzvolen.sk

Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR: Dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla spoločnosti STK . A.J.P. s.r.o., a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Spoločnosť STK . A.J.P. s.r.o. je na základe žiadosti povinný umožniť prenos údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Požiadavku na prenosnosť osobných údajov môže dotknutá osoba zaslať mailovo na adresu prijem.straz@stkzvolen.sk.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov spoločnosti STK . A.J.P. s.r.o. alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Spoločnosť STK . A.J.P. s.r.o. nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Uvedené námietky môže dotknutá osoba zasielať mailovo na prijem.straz@stkzvolen.sk.

Na základe čl. 22 GDPR má dotknutá osoba právo požadovať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní. Vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Na základe čl. 34 GDPR má dotknutá osoba právo v prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, aby jej spoločnosť STK . A.J.P. s.r.o. bez zbytočného odkladu oznámila porušenie ochrany osobných údajov.

Poskytovanie informácií dotknutej osobe

Spoločnosť STK . A.J.P. s.r.o. je povinná poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže spoločnosť STK . A.J.P. s.r.o. poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Spoločnosť STK . A.J.P. s.r.o. je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR povinná poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť. Uvedené požiadavky môže dotknutá osoba zaslať na prijem.straz@stkzvolen.sk.

Spoločnosť STK . A.J.P. s.r.o. je povinná poskytnúť dotknutej osobe informácie do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže spoločnosť STK . A.J.P. s.r.o. v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Spoločnosť STK . A.J.P. s.r.o. je povinná informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Informácie poskytuje STK . A.J.P. s.r.o. bezodplatne.

Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, STK . A.J.P. s.r.o. môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

Obmedzenie práv dotknutej osoby

O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov STK . A.J.P. s.r.o. informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

Cookies a údaje o návšteve webovej stránky www.stkzvolen.sk

Webová stránka www.stkzvolen.sk a online služby s ňou spojené môžu za účelom optimalizácie služieb využívať tzv. cookies.

Cookie je malý súbor skladajúci sa zvyčajne z písmen a číslic, ktorý prevádzkovateľ prostredníctvom internetového servera posiela do súboru cookie prehliadača na pevnom disku počítača návštevníka webu. Na základe tejto skutočnosti dôjde k rozpoznaniu zariadenia návštevníka webu pri opätovnej návšteve, a to ako náhle dôjde k spojeniu medzi internetovým serverom prevádzkovateľa webu a internetovým prehliadačom návštevníka.

Súbor cookie ukladá vaše preferencie pri prechádzaní webovej stránky alebo v prípade, že si prispôsobíte webovú stránku svojim individuálnym požiadavkám. Pri nasledujúcej návšteve súbor cookie pripomenie webu vaše preferencie a ponúkne vám tak prostredie, na ktoré ste boli podľa svojich posledných návštev zvyknutí. Prostredníctvom cookie sa môžu načítať skôr zadané informácie, napr. automaticky pred vyplniť prihlasovacie údaje. Ak odstránite všetky súbory cookies, budete musieť svoje predvoľby pre náš web nastaviť znova. V prípade použitia iného zariadenia alebo prehliadača, budete musieť rovnako svoje predvoľby oznámiť znova.

Dáta sa zhromažďujú anonymne a generujú sa z nich najmä zostavy s informáciami:

 • dátum a čas vášho vstupu na naše stránky,
 • koľko a aké stránky ste navštívili a koľko ste na nich strávili času, názov vašej internetovej domény a IP adresa, ktorá vám umožní vstúpiť na naše internetové stránky,
 • internetový prehliadač, ktorý používate,
 • operačný systém vášho počítača,
 • internetová stránka, z ktorej ste boli odkázaní na web.

Súbory cookies používané na stránke www.stkzvolen.sk a s ňou súvisiacich podstránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie,“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača.

STK . A.J.P. s.r.o. na webe prevádzkuje iba základné súbory cookies, ktoré sú potrebné pre funkčnosť webu, sú vyňaté zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady č.2002/58/ES a nemusia byť deaktivované. Tieto súbory cookies však môžete odmietnuť. Nastavenia vášho prehliadača môžete podľa potreby upraviť tak, aby súbory cookies odmietal. Ak tak učiníte, nebudete pravdepodobne môcť úplne využívať interaktívne funkcie webu STK . A.J.P. s.r.o.

Livechat Smartsupp

Osobné údaje spracováva spoločnosť Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681 (ďalej ako „Smartsupp“) ako spracovateľ údajov, ktorý koná v mene vlastníka webovej stránky, ktorý je správcom údajov. Smartsupp je kompatibilný s GDPR. Informácie o ochrane súkromia a spracovaní osobných údajov spoločnosti Smartsupp nájdete na stránke www.smartsupp.com/privacy. Spracovanie vašich osobných údajov je nevyhnutné pre poskytnutie služieb zákazníkom. Ak máte otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov alebo ak chcete požiadať alebo vymazať osobné údaje, obráťte sa na vlastníka webových stránok.