Povinnosti prevádzkovateľa vozidla

 • udržiavať vozidlo v riadnom technickom stave podľa pokynov na obsluhu a údržbu ustanovených výrobcom (riadnym technickým stavom vozidla je stav, v ktorom vozidlo spĺňa ustanovené technické požiadavky na prevádzkovanie vozidla v cestnej premávke),
 • prevádzkou vozidla nesmie byť ohrozená bezpečnosť, životné prostredie alebo verejné zdravie a nesmie dôjsť k poškodzovaniu ciest,
 • vozidlo v cestnej premávke musí byť vybavené povinnou výbavou,
 • zabezpečiť, aby vozidlo spĺňalo základné podmienky prevádzky vozidla v cestnej premávke.
 • Bez vyzvania a na vlastné náklady:
  • vozidlo podrobiť technickej kontrole pravidelnej v lehotách, spôsobom a v rozsahu ustanovenými vykonávacím právnym predpisom,
  • motorové vozidlo podrobiť emisnej kontrole pravidelnej v lehotách, spôsobom a v rozsahu ustanovenými vykonávacím právnym predpisom,
  • vozidlo podrobiť technickej kontrole pravidelnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha a nemá platnú technickú kontrolu, v lehote do siedmich dní po opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel (prevádzkovateľ vozidla do času absolvovania technickej kontroly môže použiť vozidlo len na jazdu do stanice technickej kontroly),
  • motorové vozidlo podrobiť emisnej kontrole pravidelnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha a nemá platnú emisnú kontrolu, v lehote do siedmich dní po opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel (prevádzkovateľ vozidla do času absolvovania emisnej kontroly môže použiť vozidlo len na jazdu do pracoviska emisnej kontroly),
  • jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré bolo schválené, podrobiť technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha, v lehote do pätnástich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel, ak vozidlo bolo v uvedenej lehote podrobené technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, povinnosť sa považuje za splnenú,
  • vozidlo, ktoré bolo opätovne schválené, podrobiť technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha, v lehote do pätnástich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel; ak vozidlo bolo v uvedenej lehote podrobené technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, povinnosť sa považuje za splnenú,
  • vozidlo, ktorému bolo vydané osvedčenie o evidencii časť II, podrobiť technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha, v lehote do pätnástich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel; ak vozidlo bolo v uvedenej lehote podrobené technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, povinnosť sa považuje za splnenú,
  • vozidlo podrobiť technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej, ak počas lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej alebo lehoty platnosti emisnej kontroly pravidelnej došlo k poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla časť A – technická kontrola, poškodeniu alebo zničeniu kontrolnej nálepky technickej kontroly, poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla časť B – emisná kontrola, poškodeniu alebo zničeniu kontrolnej nálepky emisnej kontroly alebo výmene čelného skla.

Sankcie

Okresný úrad uloží pokutu 66 eur za každé vozidlo, ak prevádzkovateľ:

 • nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej pri výmene technického osvedčenia vozidla,
 • nepodrobí jednotlivo dovezené vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha (ak vozidlo bolo v uvedenej lehote podrobené technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, povinnosť sa považuje za splnenú),
 • nepodrobí vozidlo, ktoré bolo opätovne schválené v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha (ak vozidlo bolo v uvedenej lehote podrobené technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, povinnosť sa považuje za splnenú),
 • počas lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej alebo lehoty platnosti emisnej kontroly pravidelnej došlo k poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla časť A – technická kontrola, poškodeniu alebo zničeniu kontrolnej nálepky technickej kontroly, poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla časť B – emisná kontrola, poškodeniu alebo zničeniu kontrolnej nálepky emisnej kontroly alebo výmene čelného skla,
 • nepožiada v ustanovenej lehote o dočasné vyradenie vozidla z evidencie alebo o vyradenie vozidla z evidencie.

Okresný úrad uloží pokutu 165 eur za každé vozidlo, ak prevádzkovateľ:

 • nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole pravidelnej,
 • nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote emisnej kontrole pravidelnej,
 • nepodrobí vozidlo nariadenej technickej kontrole,
 • nepodrobí vozidlo nariadenej emisnej kontrole,
 • nepodrobí vozidlo nariadenej kontrole originality.

Pokuta uložená za nepodrobenie vozidla technickej kontrole, emisnej kontrole alebo kontrole originality sa považuje za uhradenú v plnej výške, ak do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu je na platobný účet uvedený v rozkaze pripísaná jedna tretina z uloženej výšky pokuty a zároveň v tejto lehote je vozidlo:

 • podrobené príslušnej kontrole uvedenej v rozkaze,
 • vyradené z evidencie,
 • odhlásené do cudziny,
 • dočasne vyradené z evidencie.

Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré:

 • nie je schválené na prevádzku v cestnej premávke,
 • sa nezhoduje so schváleným typom alebo na ktorom boli vykonané neoprávnené zásahy do vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo ktoré je dodatočne vybavené neschváleným systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou,
 • nie je prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ak tejto povinnosti podlieha, alebo do evidencie vozidiel iného štátu okrem novozakúpeného vozidla podliehajúceho prihláseniu do evidencie vozidiel, ktoré je vybavené platnou tabuľkou so zvláštnym evidenčným číslom,
 • nemá platnú technickú kontrolu pravidelnú, ak takej kontrole podlieha,
 • nemá platnú emisnú kontrolu pravidelnú, ak takej kontrole podlieha,
 • nemá identifikačné číslo vozidla VIN zhodné s identifikačným číslom vozidla VIN uvedeným v dokladoch vozidla, ak bolo také číslo vozidlu pridelené,
 • bolo hodnotené výsledkom „nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ pri kontrole originality vozidla, ak takej kontrole podlieha,
 • prekračuje najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravy vozidla,
 • prekračuje svojimi rozmermi a hmotnosťami najväčšie povolené rozmery a najväčšie povolené hmotnosti ustanovené vykonávacím právnym predpisom,
 • je dočasne vyradené z cestnej premávky alebo trvalo vyradené z cestnej premávky.