Pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN

STK Zvolen nevykonáva pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN.

Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN sa pridelí na základe žiadosti o pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN:

 • prevádzkovateľovi vozidla na území SR,
 • vlastníkovi vozidla, ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo z členského štátu alebo iného zmluvného štátu, ak:
  • pri výmene karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu dôjde k odstráneniu tej časti karosérie, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN,
  • pri oprave vozidla bola vymenená tá časť vozidla, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN,
  • identifikačné číslo vozidla VIN je nečitateľné, neúplné alebo ho nemožno určiť.

Žiadosť o pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN je možné podať:

 • písomnou formou,
  • osobne, v podateľni ministerstva dopravy,
  • poštou, doporučenou zásielkou na adresu. ministerstva dopravy (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava).
 • elektronickou formou prostredníctvom formulára na portáli jednotného informačného systému v cestnej doprave.

Vybrané druhy správnych poplatkov

 • podanie žiadosti o pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN: 20 €

 

zdroj: jiscd.sk