Emisné kontroly vozidiel so zážihovým (benzín, LPG, CNG) motorom bez katalyzátora alebo s neriadeným katalyzátorom

Pri emisnej kontrole sa overuje či, objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého (CO) a nespálených uhľovodíkov (HC) pri voľnobežných otáčkach nezaťaženého motora vozidla neprekračuje ustanovené emisné limity.

Emisné limity sú určené výrobcom vozidla (motora).

Ak výrobca emisné limity neurčil, ustanovené emisné limity sú pre voľnobeh:

 • Pre vozidlá prihlásené do evidencie do 31. decembra 1972: CO ≤ 6,0 %,
  HC ≤ 2 000 ppm.
 • Pre vozidlá prihlásené do 31. decembra 1985: CO ≤ 4,5 %, HC ≤ 2000 ppm.
 • Pre vozidlá prihlásené do evidencie od 1. januára 1986: CO ≤ 3,5 %,
  HC ≤ 800 ppm.

Pri privádzke vozidla na plyn (LPG, CNG) nesmie objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého (CO) prekročiť hodnotu stanovenú pre benzínový režim. Koncentrácia HC sa pri palive LPG, CNG nevyhodnocuje.

Emisné kontroly vozidiel so zážihovým motorom (benzín, LPG, CNG) s riadeným katalyzátorvým systémom

Pri emisnej kontrole sa overuje či, objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého CO, nespálených uhľovodíkov (HC) a hodnota „lambda“ nezaťaženého zážihového motora vozidla so zdokonaleným emisným systémom neprekračujú ustanovené hodnoty:

Emisné limity sú určené výrobcom vozidla (motora).

Ak výrobca emisné limity neurčil, ustanovené emisné limity sú pre voľnobežné otáčky:

 • CO ≤ 0,5 % (CO ≤ 0,3 % pre vozidlá prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. júla 2002),
 • HC ≤ 100 ppm, pre zvýšené voľnobežné otáčky (rozsah 2 500 min -1 až 3 000 min -1),
 • CO ≤ 0,3 % (CO ≤ 0,2 % pre vozidlá prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. júla 2002),
 • hodnota lambda ? musí byť v rozsahu 1 ± 0,03.

Pozn.

 • Objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého na vozidle so vznetovým motorom prestavaným na zážihový motor s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo stlačený zemný plyn nemôže prekročiť limit ustanovený pre zážihový motor podľa roku výroby pôvodného vznetového motora.
 • Objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého pri prevádzke motora s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo stlačený zemný plyn nemôže prekročiť limit určený alebo ustanovený pre zážihový motor.
 • Objemová koncentrácia nespálených uhľovodíkov a hodnota lambda sa nekontrolujú pri prevádzke motora s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo stlačený zemný plyn.

Emisné kontroly vozidiel so zážihovým motorom (benzín, LPG, CNG) s riadeným katalyzátorvým systémom vybavené palubným diagnostickým systémom OBD

Emisné limity pre vozidlo sú zhodné ako v prípade vozidla vybaveného RKAT, pričom pre vozidlá prihlásené do evidencie od 1.1.2005 je rozšírená o kontrolu nasledovných častí:

 • prítomnosť a funkciu MI indikátora systému OBD (pri zapnutí zapaľovania sa musí kontrolka na prístrojovej doske rozsvietiť a po naštartovaní musí zhasnúť),
 • kontrola chybovej pamäte systému OBD – aby bol výsledok emisnej kontroly úspešný nesmie byť v pamäti chýb OBD zapísaná žiadna chyba s kódom P0xxx.
 • stav Readinesscode – prostredníctvom komunikačného zariadenia sa načíta stav hodnotenia testov systémov OBD:
  • OBD systém vozidla hodnotí nasledovné komponenty a časti vozidla: – palivový systém,
   – vynechávanie zapaľovania,
   – spätné odvádzanie spalín,
   – ohrev lambda sond,
   – lambda sondy,
   – klimatizačné zariadenie,
   – sekundárny vzduch,
   – odvzdušnenie nádrže,
   – ohrev katalyzátora,
   – katalyzátor.

Výsledok je binárne číslo napr. v tvare „00100001000“. V prípade, že vo výsledku Readinesscode sa nachádza binárna „1“, na vozidle sa musí skontrolovať aj riadenie prípravy zmesi prostredníctvom detailnej kontroly lambda sond. V prípade stavu „00000000000“ sa kontrola nevykonáva.

V prípade, že vozidlo má dostupný signál z lambda sond a štandardne vyhotovenie lambda sond (skoková, širokopásmová) na vozidle už nie sú merané exhaláty v režime voľnobežných otáčok.

Analyzátor výfukových plynov
komunikuje s vozidlom cez štandardizovanú diagnostickú zásuvku, ktorá sa nachádza vo vozidle.

Emisné kontroly vozidiel so vznetovým (dieselovým) motorom

Pri emisnej kontrole sa overuje či, emisie viditeľných škodlivín výfukových plynov vznetového motora vozidla (dymivosť) neprekračuje emisné limity určené hodnoty. Meranie sa vykonáva metódou voľnej akcelerácie.

Emisné limity sú určené výrobcom vozidla (motora).

Ak výrobca emisné limity neurčil, ustanovené emisné limity sú:

 • Pre vozidlá prihlásené do evidencie do 31. decembra 1979: Dmax≤ 4,0 m-1.
 • Pre vozidlá prihlásené do evidencie od 1. januára 1980 s preplňovaným vznetovým motorom (turbo): Dmax≤ 3,0 m-1,
 • Pre vozidlá prihlásené do evidencie od 1. januára 1980 s nepreplňovaným vznetovým motorom: Dmax≤ 2,5 m-1,
 • Pre vozidlá prihlásené do evidencie od 1. júla 2008: Dmax≤ 1,5 m-1.

Súčiniteľ prebytku vzduchu

? – súčiniteľ prebytku vzduchu je pomer medzi skutočným množstvom vzduchu pri spalovaní a množstvom vzduchu teoreticky potrebným pre dokonalé spaľovanie, ktoré je dané tzv. stechiometrickým zmiešavacím pomerom.

?= množstvo privádzaného vzduchu v kg / teoretická potreba vzduchu v kg

Pri teoretickom zmiešavacom pomere (pre dokonalé spálenie) je potrebný pomer 1:14,8, t. j. k dokonalému spáleniu 1 kg benzínu je potreba 14,8 kg vzduchu.

Skutočný zmiešavací pomer sa líši od teoretického v závislosti na teplote, otáčkach a zaťažení motora. Rozdiel medzi skutočným a stechiometrickým zmiešavacím pomerov vyjadruje ?.

Pokiaľ sa privedie pre spálenie 1 kg paliva viac, napr. 16 kg vzduchu tak súčiniteľ prebytku vzduchu je

? = 16,0 vzduchu/kg paliva / 14,8 kg vzduchu/kg paliva = 1,08

tzn., že sa vytvára chudobná zmes, ktorá obsahuje viac vzduchu, než je potrebné k dokonalému spáleniu. Prebytok tvorí 8%.

?=1 – stechiometrický zmiešavací pomer
?<1 – bohatá zmes (nedostatok vzduchu, bohatá zmes paliva zo vzduchom, zvýšený výkon, akcelerácia)
?>1 – chudobná zmes (prebytok vzduchu, chudobná zmes paliva zo vzduchom, úsporné)