Údaje o vozidle

Zaslať notifikáciu na

Mobilné číslo v tvare 0903123456

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním a správou mojich osobných údajov (v rozsahu: titul, meno, priezvisko, e-mail, telefón, evidenčné číslo vozidla, druh vozidla, druh paliva) spoločnosťou STK . A.J.P. s.r.o., Stráž 11, 960 01 Zvolen, IČO: 47148713 , zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka číslo: 24293/S za účelom:

pripomenutia termínu technickej a /alebo emisnej kontroly
zasielania zvýhodnených ponúk, noviniek a marketingu
a to na dobu 8 rokov od poskytnutia súhlasu.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa prijem.straz@stkzvolen.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne neposkytnúť osobné údaje na konkrétne uvedený účel, prevádzkovateľ nebude schopný poskytnúť objednanú službu (vykonať technickú alebo emisnú kontrolu motorového vozidla alebo zasielať marketingové informácie).

STK . A.J.P. s.r.o. prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o odvolanie súhlasu pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.

Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.
Odosielam formulár