Kontrola originality sa vykoná na náklady prevádzkovateľa vozidla:

 • na jeho žiadosť,
 • na základe rozhodnutia obvodného úradu dopravy v nasledovných prípadoch:
  • sú vykonané neoprávnené zásahy do jeho identifikátorov, konštrukcie alebo jeho dokladov,
  • na vozidle sa nachádzajú pozmenené, poškodené alebo nečitateľné identifikátory vozidla,
  • je na vozidle identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré výrobca nikdy nevyrobil.

Aké doklady treba predložiť pri kontrole originality?

Zoznam dokladov potrebných k vykonaniu kontroly originality nájdete tu.

Priebeh kontroly originality

 1. Kontrolu originality vozidla vykonávajú vždy dvaja technici kontroly originality. Za jednotlivé vykonané úkony zodpovedá každý technik kontroly originality samostatne.
 2. Kontrolu originality možno vykonať podľa voľby prevádzkovateľa vozidla na pracovisku kontroly originality príslušnom podľa typu pracoviska a kategórie vozidla.
 3. Počas kontroly originality sa môže prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla zdržiavať len v priestoroch určených pre zákazníka.
 4. Na vykonávanie kontroly originality sa používajú len meradlá a prístroje, ktorých vhodnosť bola schválená Ministerstvom dopravy SR.
 5. Priebeh kontroly určujú metodické pokyny na vykonávanie kontrol originality vozidiel na pracoviskách kontroly originality.
 6. Výsledkom kontroly originality sú namerané a zistené údaje a skutočnosti, ktoré charakterizujú stav identifikátorov vozidla, požadovaných dokladov kontrolovaného vozidla a stav údajov v evidencii vozidiel.

Na vozidle sa kontroluje:

 • stav a vybavenie vozidla sa zdokumentuje fotograficky alebo na videozáznam,
 • odkryjú a skontrolujú sa identifikačné znaky,
 • zmeria sa hrúbka laku kvôli zisteniu zásahov do konštrukcie,
 • použitím vírivých prúdov alebo magnetického poľa sa overuje štruktúra konštrukčných prvkov a plechov karosérie, na základe zmien vodivosti kovu sa odhalia skryté zvary, deformácie po haváriách, karosárske úpravy či realizované opravy poškodení,
 • v prípade korektného výsledku nasleduje vystavenie certifikátu s ochrannými prvkami,
 • v prípade rozporu sa realizuje podrobnejšie skúmanie.

Výsledok kontroly originality

Na základe výsledku hodnotenia stavu identifikátorov vozidla, stavu požadovaných dokladov a stavu údajov v evidencii vozidiel môže byť vozidlo hodnotené ako:

 • spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 • dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 • nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Doklady o kontrole originality

Ak je vozidlo pri kontrole originality vyhodnotené ako spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, zákazník získa z pracoviska kontroly originality nasledovné doklady:

 • Odborný posudok o kontrole originality s hodnotením „spôsobilé“.
 • Perforovanú kontrolnú nálepku (modrú).
 • Kontrolné bezpečnostné nálepky na určené miesta.

Ak je vozidlo pri kontrole originality vyhodnotené ako dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, zákazník získa z pracoviska kontroly originality nasledovné doklady:

Odborný posudok o kontrole originality s hodnotením „dočasne spôsobilé“ alebo „nespôsobilé“.