Príprava na emisnú kontrolu

Požiadavky na motorové vozidlo podliehajúce emisnej kontrole
Prevádzkovateľ vozidla je povinný prevádzkovať a udržiavať vozidlo v riadnom technickom stave v súlade s podmienkami určenými jeho výrobcom. Mechanický stav motora vozidla pristavenom k emisnej kontrole musí bez jeho poškodenia umožňovať vykonanie emisnej kontroly. Motor nesmie vydávať neštandardné (zvláštne) zvuky a nesmie mať nepravidelný chod.

 

Pred začatím emisnej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť ustanovené doklady.

 

Aké doklady treba predložiť ku kontrole vozidla?

a) Emisná kontrola pravidelná, emisná kontrola zvláštna a emisná kontrola administratívna

 • doklad vozidla (osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo technické osvedčenie vozidla pri vozidle, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel) alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný, alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený,
 • protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené plynovým zariadením od výrobcu),
 • protokol o inšpekcii CNG, LNG nádrže:
  • nádrž na CNG podlieha inšpekcii, ak uplynuli 4 roky od prvej evidencie vozidla a potom periodicky v 4-ročných intervaloch,
  • nádrž na LNG podlieha inšpekcii, ak uplynul rok od prvej evidencie vozidla a potom periodicky v ročných intervaloch,
 • kópiu platného dokladu o vykonaní emisnej kontroly v členskom štáte alebo zmluvnom štáte, ak ide o emisnú kontrolu administratívnu pre jednotlivo dovezené vozidlo.

Pozn.: Pri emisnej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfekcii vozidla.

b) Emisná kontrola opakovaná

 • doklady pre príslušný druh pôvodnej emisnej kontroly (už spomenuté v odseku a)).

Pozn.: Opakovaná emisná kontrola sa vykonáva v plnom rozsahu pôvodnej emisnej kontroly s dôrazom na kontrolu odstránenia chýb zistených pri emisnej kontrole, a to do 60 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly.

Všeobecné podmienky výkonu emisnej kontroly

 • pri emisnej kontrole musí byt prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla,
 • počas emisnej kontroly sa nesmie mazať chybová pamäť OBD.

 
Emisnú kontrolu nie je možné vykonať:

 • ak nepredložíte ustanovené doklady,
 • ak nemožno naštartovať motor vozidla,
 • ak má vozidlo zjavne neúplné výfukové potrubie,
 • ak je zistený zjavný únik prevádzkových médií alebo,
 • ak vozidlo má poruchu na schválenom plynovom zariadení.